Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 & 3 - Topic: Describe someone you know who often help others

“Describe someone you know who often help others” là một trong những đề bài IELTS Speaking chủ đề Describe a person mới ra trong Forecast IELTS Speaking quý 3/2023. Tham khảo bài mẫu của Athena để học cách triển khai ý tưởng cho đề này nhé!

 

Bài mẫu IELTS Speaking Part 2: “Describe someone you know who often help others"

You should say:

What it was

How you did it

What difficulty you had and how you solved it

And explain why you felt proud of it

 

A prominent individual in my life who consistently extends a helping hand is my friend, Linh. Despite being a fellow student, she displays an unwavering willingness to support those in need.

 

An illustrative instance of Linh's altruism is her active involvement in volunteering at a local orphanage. Devoting her time, she engages with the children through play, assists with their academic endeavors, and orchestrates various engaging activities.

 

In her pursuit to aid others, Linh has encountered obstacles, including limited resources and inadequate support. Nevertheless, she showcases remarkable ingenuity in surmounting these challenges. This involves innovative strategies such as orchestrating fundraisers and leveraging her network to secure donations and assistance.

 

My admiration for Linh's selflessness and unwavering commitment to aiding others is profound. She stands as an exemplar not only for me but for all, igniting a sense of purpose and compassion within. Her deeds motivate me to cultivate a more empathetic and charitable approach to my own life.

 

In conclusion, the act of assisting others ranks among the most rewarding and profound endeavors that humans can undertake. I consider myself fortunate to have Linh in my life—an embodiment of these values, consistently creating a positive impact on the world around her.

 

Dịch:

Một người nổi bật trong cuộc đời tôi, luôn giúp đỡ tôi là bạn Linh. Mặc dù là bạn học nhưng cô ấy luôn sẵn sàng hỗ trợ những người gặp khó khăn.

 

Một ví dụ minh họa cho lòng vị tha của Linh là việc cô tích cực tham gia hoạt động tình nguyện tại một trại trẻ mồ côi ở địa phương. Cô dành thời gian tương tác với trẻ em thông qua vui chơi, hỗ trợ các em học tập và tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn khác nhau.

 

Trong quá trình giúp đỡ người khác, Linh đã gặp phải những trở ngại, bao gồm nguồn lực hạn chế và không được hỗ trợ đầy đủ. Tuy nhiên, cô ấy thể hiện sự khéo léo trong việc vượt qua những thử thách này. Trong đó phải kể đến các chiến lược đổi mới như điều phối các hoạt động gây quỹ và tận dụng mạng lưới của cô ấy để đảm bảo các khoản quyên góp và hỗ trợ.

 

Sự ngưỡng mộ sâu sắc của tôi đối với lòng vị tha và sự tận tâm không ngừng nghỉ để giúp đỡ người khác của Linh. Cô ấy là một tấm gương mẫu mực không chỉ cho tôi mà còn cho tất cả mọi người, khơi dậy ý thức về mục đích và lòng trắc ẩn bên trong. Những việc làm của cô ấy thúc đẩy tôi trau dồi sự đồng cảm và bác ái hơn với cuộc sống của chính mình.

 

Tóm lại, hành động giúp đỡ người khác được xếp vào hàng những nỗ lực sâu sắc và đáng khen ngợi nhất mà con người có thể thực hiện. Tôi thấy mình thật may mắn khi có Linh trong đời - một hiện thân của những giá trị này, luôn tạo ra tác động tích cực đến thế giới xung quanh cô ấy.

 

prominent /ˈprɒmɪnənt/ (adj): quan trọng, điển hình

ingenuity /ˌɪndʒəˈnjuːəti/(n): sự chất phác, thật thà

extend a helping hand (idm): giúp đỡ ai 

surmount /səˈmaʊnt/ (v): vượt qua

altruism /ˈæltruɪzəm/ (n): lòng vị tha

orchestrate /ˈɔːkɪstreɪt/ (v): dàn xếp

involvement /ɪnˈvɒlvmənt/ (n): hành động tham gia, dính líu đến ai/chuyện gì

leverage /ˈliːvərɪdʒ/ (v): tận dụng

volunteer /ˌvɒlənˈtɪə(r)/ (v): tình nguyện

unwavering /ʌnˈweɪvərɪŋ/ (adj): không lay chuyển

orphanage /ˈɔːfənɪdʒ/ (n): trại trẻ mồ côi

exemplar /ɪɡˈzemplɑː(r)/ (n): tấm gương

endeavor /ɪnˈdevə(r)/ (n): nỗ lực

embodiment /ɪmˈbɒdimənt/ (n): hiện thân

ignite /ɪɡˈnaɪt/ (v): làm cháy

 

 

Bài mẫu IELTS Speaking Part 3: “Describe someone you know who often help others"

 

How can children help their parents at home?

Children can contribute to various kinds of household chores, depending on their age. For toddlers or preschoolers who are too young to do any heavy duties, parents can teach them to tidy up their toys after playing. Teenagers, on the other hand, are capable of performing many tasks like doing dishes, laundry, and so on. All these contributions will help these kids gain more life skills and develop an independent character.

 

Should children be taught to help others?

Without a doubt, learning to lend a hand to others whenever they can, plays a crucial role not only in that person's life but also for society in general. Nurturing acts of kindness lead to a supportive environment, benefiting anyone involved. And I also believe that you reap what you sow.

 

What makes children help each other at school?

Children who are fostered to have empathy and compassion, will easily assist or support their classmates when they encounter difficult situations at school. The environment has a great impact on children’s mindsets. If people around those kids usually help other people out, they will likely do the same thing. 

 

Should students do community service? Why?

Participating in community service allows students to interact with people from all walks of life, which not only shows you are a responsible citizen but also helps you develop positive traits such as integrity and generosity.

 

Do students in your country do volunteer work?

Yes, in many schools and universities in Vietnam, students join numerous student-led clubs that focus on many different volunteer activities, like environmental conservation and fundraisings for the underprivileged, which helps them gain valuable life experiences.

 

Why do some people do volunteer work all over the world?

Each individual has their own purposes, but I think most people want to join hands to create a better community. Other common reasons may be to broaden their horizons, get credits and skills which would be beneficial for their study or career pursuits

 

Tổng kết 

Và đó là bài mẫu IELTS Speaking Part 2 & 3 cho chủ đề “Describe someone you know who often help others” của Athena. Hãy tìm hiểu thêm nhiều bài mẫu IELTS Speaking và Writing của Athena trong bộ Dự đoán đề IELTS Speaking Quý 3/2023 để học hỏi và chinh phục tấm bằng IELTS với điểm số thật cao nhé!

 

Tham khảo khóa học IELTS toàn diện từ mất gốc cam kết đầu ra 7.0+ của Athena giúp bạn nâng điểm Speaking nhanh chóng: 

  • Lộ trình học “tối giản”, “tối ưu” giúp bạn nắm vững kiến thức cơ bản, và nắm chắc tấm bằng IELTS 7.0+trong tầm tay.
  • Được giảng dạy trực tiếp bởi ThS. Đỗ Vân Anh (8.5 IELTS với 10 năm kinh nghiệm giảng dạy TOEIC/IELTS)  
  • Được chữa Speaking 1-1 trực tiếp hàng tuần cùng Cô Vân Anh - “Đặc quyền” chỉ có tại khóa học của Athena. 
  • Học phí “nhẹ ví” với các bạn sinh viên: Khóa IELTS từ mất gốc đến 7.0+ tại Athena là lựa chọn phù hợp với các bạn sinh viên mong muốn sở hữu tấm bằng IELTS với chi phí thấp nhưng chất lượng cao. Ngoài ra, Athena còn trao học bổng định kỳ với các bạn đạt điểm IELTS như mong ước.

 

Xem thêm:

Lịch khai giảng Facebook Hotline 0983.662.216 Các khóa học Đăng ký tư vấn