Cách sử dụng liên từ trong tiếng Anh

Liên từ Trong tiếng Anh là một trong những chủ điểm ngữ pháp thường xuyên được sử dụng không chỉ trong các kỳ thi thông thường mà cả trong các bài thi thử toeic. Đúng như tên gọi, liên từ có chức năng dùng để liên kết các cụm từ, các câu và các đoạn văn. Vậy cách sử dụng liên từ trong tiếng Anh như thế nào? Hãy cũng tìm hiểu về liên từ với anh ngữ Athena tại bài viết dưới đây nhé!

 

MUỐN LUYỆN THI TOEIC HIỆU QUẢ, ĐĂNG KÝ NGAY: KHÓA LUYỆN THI TOEIC CẤP TỐC 22 BUỔI!

 

 

Những loại liên từ trong tiếng Anh

Liên từ là các từ dùng để nối các từ, nhóm từ, các câu lại với nhau. Có ba loại liên từ trong tiếng Anh: liên từ kết hợp, tương liên từ và liên từ phụ thuộc.

Chức năng, vị trí của liên từ

 

Loại liên từ Chức năng Vị trí
Liên từ kết hợp

 

Dùng để nối các từ, nhóm từ, cụm từ cùng loại, nối các mệnh đề ngang bằng nhau

 

Đứng giữa hai từ hoặc hai mệnh đề mà nó liên kết
Tương liên từ Dùng để kiên kết các cụm từ hoặc mệnh đề tương đương nhau về mặt ngữ pháp  
Liên từ phụ thuộc Dùng để nối nhóm từ hoặc mệnh đề có chức năng khác  nhau trong câu Thường đứng đầu mệnh đề phụ thuộc

 

Mẹo ghi nhớ các liên từ - Một trong những mẹo thi toeic hữu ích nhất

Đối với liên từ kết hợp được sử dụng phổ biến đó là and, or, but, for, yet, nor. Cách ghi nhớ đơn giản nhất là hãy ghép chữ cái đầu của các từ này lại, ta được từ "FANBOYS".

Tương liên từ bạn thường bắt gặp nhất là both...and, either...or, neither...nor, not only... but also...cách ghi nhớ duy nhất là hiểu  nghĩa của cụm từ.

Với liên từ phụ thuộc, hãy viết ra tất cả các từ và nghĩa của chúng ta và đặt câu thôi nào.

 

MẤT GỐC TIẾNG ANH MUỐN ÔN THI TOEIC? TỚI NGAY: KHÓA HỌC TOEIC 0 – 500+

 

Bài tập

1. She's not only beautiful_________ intelligent.
a. but also b. but c. however d. yet
2. I was very tired, ________ I determined to walk on to the next village.
a. therefore b. however c. and d. or
3. You can come here either on Monday__________ on Friday.
a. or b. nor c. bothd. and
4. He had to act immediately; ________ he would have been too late.
a. consequently b. nevertheless c. stilld. otherwise
5. They said both he_________ I were to come.
a. and b. but c. or d. so
6. He has to pay a fine of $10, _______ he had to spend 10 days in prison
a. or else b. while c. whereasd. however
7. He is very cleaver and wins all the prizes _______ his brother never seems to know a
thing.
a. and b. while c. therefore d. or
8. You must tell him where you are going_______ when you will be back
a. and both b. and as well c. and also d. and too
9. He was the best in class at Maths and English; _______ he was the best footballer in
the school.
a. moreover b. however c. or d. so
10. Geography is a very interesting subject; _______ very few people study it thoroughly.
a. and b. however c. or d. so
11. It was very wet_______ I decided not to go
a. and b. but c. or d. so
12. He is very fond of music_______ reading.
a. as b. as well c. as well asd. as good as
13. I told him to come at three _______ to bring his wife with him.
a. also b. and also c. so d. too
14. Our opponents have e very good team; _______ there is no need for us to lose hope.
a. and b. therefore c. moreover d. however
15. I'll offer it to Tom _______, he may not want it.
a. Even though b. As c. When d. However
16. There is fog at Heathrow; the plane, _______, has been diverted.
a. otherwise b. so c. therefore d. or
17. He says he will pay; I don't think he will, _______
a. though b. even though c. in case d. but
18. They are ugly and expensive, _______ people buy them.
a. Already b. Yet c. Thus d. Hence
19. You aren't rich; _______, you could do something to help him.
a. yet b. still c. for d. but
20. _______ the severe weather conditions all the cars completed the course.
a. In spite b. Despite c. However d. Yet
 
ĐÁP ÁN
1a 2b 3a 4d 5a 6a 7b 8c 9a 10b
11d 12c 13b 14d 15d 16c 17a 18b 19b 20b

Ngoài bài tập ở trên, các bạn có thể vào website chính của anh ngữ Athena và tìm thêm nhiều các dạng bài trong phần tài liệu luyện thi toeic để ôn tập thêm tại nhà.

 

SẴN SÀNG CHINH PHỤC NGAY: KHÓA HỌC THÀNH THẠO TOÀN DIỆN 4 KỸ NĂNG TOEIC 

Lịch khai giảng Facebook Hotline 0983.662.216 Các khóa học Đăng ký tư vấn