ĐẠI TỪ TRONG TIẾNG ANH (phân loại, cách sử dụng, bài tập,...)

Đại từ là một chuyên đề ngữ pháp thường gặp trong tiếng Anh. Nếu bạn không tham gia bất kỳ khóa học TOEIC nào thì hãy cùng Trung tâm Anh ngữ Athena tìm hiểu về đặc điểm và cách sử dụng của từng loại đại từ trong tiếng anh để củng cố việc ôn thi TOEIC của mình được hiệu quả hơn, các bạn nhé!

 

LUYỆN THI TOEIC HIỆU QUẢ VỚI: KHÓA HỌC TOEIC CHO NGƯỜI MẤT GỐC TỪ 0 - 500+

 

Bài giảng chi tiết về kiến thức đại từ và bài tập áp dụng.

1. Định nghĩa đại từ

Đại từ (pronouns) trong tiếng Anh là từ dùng để xưng hô và thay thế cho danh từ, động từtính từ  trong câu. Mục đích khi sử dụng đại từ là để tránh lỗi lặp từ trong câu, tránh cho một từ được nhắc đi nhắc lại quá nhiều lần.

2. Các loại đại từ

 

Sơ đồ tư duy] Đại từ – Thầy Phạm Trọng Hiếu – Mr Hieu's Blog

 

Trong tiếng Anh, đại từ được chia thành 7 dạng khác nhau. Mỗi một dạng đại từ sẽ có chức năng riêng và dùng để thay thế cho một từ loại nhất định.

 

2.1. Đại từ nhân xưng (personal pronouns)

Đại từ nhân xưng trong tiếng anh là các đại từ được dùng để chỉ người hoặc vật.

- Đại từ nhân xưng có hai hình thức là chủ ngữ và tân ngữ:

 

NGÔI SỐ ÍT SỐ NHIỀU
Chủ ngữ Tân ngữ Nghĩa Chủ ngữ Tân ngữ Nghĩa
Ngôi 1 I me tôi We us chúng tôi
Ngôi 2 You you anh, chị You you các anh/ chị
Ngôi 3 He/ She/ It him/ her/ it anh ấy/ chị ấy/ nó They them họ/ chúng

 

Đại từ nhân xưng dùng để thay thế cho danh từ nhằm hạn chế sự lặp lại từ ngữ trong câu. Vì vậy, nó có thể đứng ở các vị trí mà danh từ hoặc cụm danh từ được đứng trong câu:

+ Chủ ngữ (Đối với các đại từ: I, he, she, we, they, you, it):

VD: John has broken his leg. He’ll be in hospital for a few days.

        My mother is a doctor. She is working in her office.

+ Tân ngữ (Đối với các đại từ: me, him, her, us, them, you, it):

VD: I saw her at the party last night.

Bill's uncle sent him a birthday present.

+ Sau giới từ:

VD: We couldn’t do it without them.

 

Xem thêm: 

>>Tóm gọn kiến thức tính từ trong vòng 5 phút

>> Bộ ngữ pháp so sánh hơn trong tiếng Anh

 

2.2. Đại từ sở hữu (possessive pronouns)

Đại từ sở hữu là hình thức sở hữu của đại từ nhân xưng được dùng để chỉ vật gì thuộc về người nào đó, dùng để thay thế cho tính từ sở hữu kết hợp với danh từ.

 

ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG ĐẠI TỪ SỞ HỮU

I (tôi)

You (anh, chị , bạn)

He (anh ấy)

She (cô ấy)

We (chúng tôi)

They (họ)

mine (cái của tôi)

yours (cái của anh/ bạn)

his (cái của anh ấy)

her (cái của chị ấy)

ours (cái của chúng tôi)

theirs (cái của họ)

 

- Không có danh từ nào theo sau đại từ sở hữu.

VD: Your teacher is the same as his.

This is my book; that is yours. 

- Không dùng mạo từ (a, an, the) đứng trước đại từ sở hữu.

 

2.3. Đại từ phản thân và đại từ nhấn mạnh (reflexive and emphatic pronouns)

 Đại từ phản thân (reflexive pronouns) và những điều bạn cần biết - Step Up  English

Đại từ phản thân và đại từ nhấn mạnh có chung hình thức, bao gồm:

ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG ĐẠI TỪ PHẢN THÂN/ NHẤN MẠNH

I (tôi)

You (anh, chị , bạn)

He (anh ấy)

She (cô ấy)

It (nó)

We (chúng tôi)

You (bạn)

They (họ)

myself (chính tôi)

yourself (chính bạn)

himself (chính anh ấy)

herself (chính cô ấy)

itself (chính nó)

ourselves (chính chúng tôi)

yourselves (chính các bạn)

themselves (chính họ)

 

Đại từ phản thân dùng làm chủ ngữ vừa là tác nhân gây ra hành động trong câu, vừa là tác nhân nhận tác động của hành động đó. Nói cách khác, đại từ phản thân được dùng khi chủ ngữ và tân ngữ của động từ cùng chỉ một đối tượng.

VD: Tony, Jane and Maria blamed themselves for the trouble.

Maria herself cooked the dinner.

- Tương tự hình thức của đại từ phản thân, đại từ nhấn mạnh thường đứng ngay sau từ được nhấn mạnh mang nghĩa chính người đó/ vật đó.

VD: I spoke to the president himself.

The film itself wasn't very good but I like the music.

 

ĐĂNG KÝ NGAY: KHÓA HỌC TOEIC THÀNH THẠO 4 KỸ NĂNG

 

 Khoá TOEIC 4 kĩ năng tại Anh ngữ Athena

 

2.4. Đại từ chỉ định (demonstrative pronouns)

Đại từ chỉ định gồm this, that, these, those được dùng để chỉ định một người hoặc vật nào đó.

 

SỐ ÍT This

Chỉ 1 người/1 vật ở gần người nói hoặc viết.

Đi với danh từ số ít.

This is my book. This book belongs to me.
That

Chỉ 1 người/1 vật ở xa người nói hoặc viết.

Đi với danh từ số ít.

That is my car.  That car belongs to me.
SỐ NHIỀU These

Chỉ nhiều người/nhiều vật ở gần người nói hoặc viết.

Đi với danh từ số nhiều.

These are my pencils.These pencils belong to me.
Those

Chỉ nhiều người/nhiều vật ở xa người nói hoặc viết.

Đi với danh từ số nhiều.

Those are my pens.Those pens belong to me.

 

2.5. Đại từ nghi vấn (interrogative pronouns)

 

Đại từ nghi vấn

 

Đại từ nghi vấn là các đại từ dùng để hỏi, thường đứng đầu câu và luôn đi trước động từ.

ĐẠI TỪ NGHI VẤN Ý NGHĨA VÍ DỤ
Who (Ai)

- Là đại từ nghi vấn dùng để chỉ người.

- Được dùng làm chủ ngữ của động từ hoặc tân ngữ của động từ và giới từ.

 Who keeps the keys?

 Who does this place belong to?          (Who là tân ngữ của giới từ to)

Whom (Ai)

- Là đại từ nghi vấn dùng để chỉ người.

- Được dùng làm tân ngữ cho động từ hoặc giới từ.

Whom did they invite?
Whose (Của ai)

- Là đại từ nghi vấn dùng để hỏi về sự sở hữu.

- Được dùng làm chủ ngữ của động từ.

What about these jackets? Whose are they?
What (Cái gì)

- Là đại từ nghi vấn dùng để hỏi về sự vật hoặc sự việc.

- Được dùng làm chủ ngữ của động từ hoặc tân ngữ của động từ và giới từ

 What did you say?

 What caused the explosion?

 Which (Nào)

 - Là đại từ nghi vấn được dùng cho cả người và vật để chỉ sự lựa chọn.

- Được dùng làm chủ ngữ của động từ hoặc tân ngữ của động từ và giới từ

 Which is your favorite subject?

 To which do you want me to send it?

 

2.6.  Đại từ quan hệ (relative pronouns)

- Các đại từ who, whom, whose, which, that các đại từ quan hệ dùng để thay thế cho danh từ trước nó và nối các mệnh đề lại với nhau.

ĐẠI TỪ QUAN HỆ CÁCH SỬ DỤNG VÍ DỤ
Who

- Thay thế cho danh từ chỉ người.

- Đóng vai trò làm chủ ngữ hoặc tân ngữ trong câu.

Do you recognise the girl who sat next to me in cinema yesterday ?
Whom

- Thay thế cho danh từ chỉ người.

- Đóng vai trò làm tân ngữ trong câu.

All students whom she knows are in English class.
Which

- Thay thế cho danh từ chỉ người, vật, động vật,...

- Đóng vai trò làm chủ ngữ hoặc tân ngữ trong câu.

Did she take my computer which I put on the table ?
Whose - Đại từ chỉ sự sở hữu My friend whose her mother is a teacher is under much pressure.
That

- Thay thế cho danh từ chỉ người, vật, động vật,...

- Đóng vai trò làm chủ ngữ hoặc tân ngữ trong câu.

I love the kinds of the flower that smell gentle.

 

 2.7. Đại từ bất định (Indefinite pronouns)

Đại từ bất định là những từ không chỉ cụ thể đến người hay vật nào đó mà chỉ nói đến một cách chung chung.

Đại từ bất định thường đóng vai trò làm chủ ngữ, tân ngữ hoặc đứng sau giới từ trong câu.

VD: Everybody is here.

He invited everybody to his birthday party.

He lied to everybody in the office.

- Một số đại từ bất định phổ biến như:

+ Nhóm kết hợp với some: something, someone, somebody.

+ Nhóm kết hợp với any: anything, anyone, anybody.

+ Nhóm kết hợp với every: everything, everyone, everybody

+ Nhóm kết hợp với no: nothing, no one, nobody.

+ Nhóm độc lập gồm các từ: all, one, none, other, another, much, less, (a) few, (a) little, enough, each, either, neither.

+ Một số trong các đại từ cũng có thể được dùng như tính từ gọi chung là tính từ bất định (indefinite adjectives). Đó là các từ any, some, every, no, all, one, none, other, another, much, less, (a) few, (a) little, enough, each, either, neither.

 

Bạn bị mất gốc tiếng Anh đã lâu? Bạn ôn thi TOEIC, luyện thi TOEIC rất chăm chỉ nhưng chưa hiệu quả? Tham khảo ngay các khóa học TOEIC 0-500+ để luyện thi TOEIC một cách hiệu quả tại đây:

 

Khoá TOEIC 0-500+ tại Anh ngữ Athena 

 

3. Luyện tập về đại từ

Những cách để làm bài đại từ nhanh nhất. 

 

Sau đây là một trong những dạng bài tiêu biểu về đại từ trong tiếng Anh được trích từ tài liệu khóa học TOEIC tại anh ngữ Athena.

Dạng 1: Chọn phương án đúng:

1. Greg is as smart as __________ is.

A. I                  B. me                 C. she              D. we

2. The dog chewed on __________ favorite toy.

A. it’s              B. it is                C. its’               D. its

3. It could have been __________ .

A. Jerry          B. anyone         C. better          D. more difficult

4. Terry is taller than __________ am.

A. I                  B. me                C. she               D. we

5. _______ children go to school in Newcastle.

A. They          B. Their             C. Them           D. Theirs

6. Nam and Ba painted the house by _______.

A. yourself    B. himself         C. themselves     D. itself

7. The exam _______ wasn't difficult, but exam room was horrible.

A. himself     B. herself          C. myself              D. itself

8. Never mind. I and Nam will do it _______.

A. herself      B. myself           C. themselves     D. ourselves

9. You _______ asked us to do it.

A. yourselves          B. herself             C. myself                D. theirselves

10. They recommend this book even though they have never read it _______.

A. yourself              B. himself            C. themselves        D. itself

Dạng 2. Điền đại từ nhân xưng phù hợp vào chỗ trống

1. _____asked Mr. Simon, my science teacher, what glass was and_____said that _____is a liquid.

2. Hi Dana! Are_____still coming shopping with us tomorrow?

3. My mum studied history at university. _____says_____was a really interesting course.

4. Scientists are working hard to find cures for lots of diseases, but_____ haven't found a cure for the common cold yet.

5. Adam, do_____ think_____ should all bring some food with us to your party?

6. Why does the teacher always give our class many tests? She hates_____or something?

7. They paid Michael Bay a lot of money to make this film. They must like_____very much.

8. I haven't seen Adam and Ally for ages. Have you met_____recently?

9. I have two brothers and one sister; _____sister is a student.

10. This is where we live. Here is_____ house.

Dạng 3. Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh

VD: it / they / raise

=> They raise it

1. is / she / smart

=>_______________________

2. hates / she/ you

=>_______________________

3. I/ car/ need/ his

=>_______________________

4. dogs/ him/ chase/ the

=>_______________________

5. learn / friends / literature / their

=>_______________________

ĐÁP ÁN

Dạng 1:

1. C. she

2. D. its

3. B. anyone.

4. A. I

5. B. their

6. C. themselves

7. D. itself

8. D. ourselves

9. A. yourselves

10. C. themselves

Dạng 2:

1. I – he – it

2. you

3. she – it

4. they

5. you – we

6. us

7. him

8. them

9. my

10. our

Dạng 3:

1. She is smart.

2. She hates you.

3. I need his car.

4. The dogs chase him.

5. Their friends learn literature

 

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm một số khoá học TOEIC tại Anh ngữ Athena:

            

Athena đào tạo TOEIC từ mất gốc đến chuyên sâu

 

Xem thêm:

Tân ngữ trong tiếng Anh

Phân biệt các loại từ ghép trong tiếng Anh

Liên từ trong tiếng Anh

Lịch khai giảng Facebook Hotline 0983.662.216 Các khóa học Đăng ký tư vấn