Liên từ phổ biến trong tiếng Anh và những điều cần biết

Liên từ (từ nối) là từ dùng để nối các từ, các nhóm từ, các cụm từ hay các câu lại với nhau.

Dựa vào mục đích sử dụng, liên từ được phân thành 3 loại: liên từ kết hợp, tương liên từ và liên từ phụ thuộc.

1. Liên từ kết hợp

Dùng để nối các từ, nhóm từ, cụm từ cùng loại, nối các mệnh đề ngang hàng nhau. Những liên từ kết hợp được dùng phổ biến gồm: and, or, but, for, yet.

E.g. 

She is a good and loyal wife.

Use your credit cards frequently and you'll soon find yourself deep in debt. 

He is intelligent but very lazy.

She says she does not love me, yet I still love her.

We have to work hard, or we will fail the exam.

He will surely succeed, for (because) he works hard.

That is not what I meant to say, nor should you interpret my statement as an admission of guilt

 

Lưu ý! cách dùng liên từ trong tiếng Anh

Khi nói về cách dùng liên từ kết hợp để nối hai mệnh đề, nhớ thêm dấu phẩy đằng trước liên từ nhé!

2. Tương liên từ

Tương liên từ được tạo thành bởi sự kết hợp giữa liên từ và các từ khác, dùng để liên kết các cụm từ hoặc mệnh đề có chức năng tương đương nhau về mặt ngữ pháp.

Những tương liên từ được dùng phổ biến bao gồm: both… and… (vừa… vừa…), not only… but also… (không những… mà còn…), either… or… (hoặc… hoặc…), neither… nor… (không… cũng không…), whether… or… (liệu… hay…), …

E.g.

They learn both English and French.

He drinks neither wine nor beer.

I like playing not only tennis but also football.

I don't have either books or notebooks.

I can't make up my mind whether to buy some new summer clothes now or wait until the prices go down.

3. Liên từ phụ thuộc

Loại liên từ cuối cùng được đề cập trong bài này – liên từ phụ thuộc – dùng để nối nhóm từ hoặc mệnh đề có chức năng khác nhau trong câu. Những liên từ phụ thuộc được dùng phổ biến như sau:

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo bài tập (có giải chi tiết) về liên từ tại ĐÂY nhé.

 

 

Lịch khai giảng Facebook Hotline 0983.662.216 Các khóa học Đăng ký tư vấn