Sample IELTS Speaking Part 1 - NUMBERS

Cân gọn IELTS Speaking Part 1 chủ đề Numbers band điểm 7.0+ IELTS cùng Anh ngữ Athena ngay tại đây.

sample ielts speaking part 1 - numbers

What numbers do you like? 

I really like the number 9. In our culture, 9 is considered a lucky number and symbolizes longevity. That's why I chose my phone number and other important things to include 9. It's just a feel-good number that adds a little extra positivity to my life.

 

symbolizes /ˈsɪm.bə.laɪz/ (v): biểu tượng

longevity /lɑːnˈdʒev.ə.t̬i/ (n): trường thọ

 

Tôi rất thích con số 9. Trong văn hóa của chúng tôi, số 9 được coi là số may mắn và biểu tượng cho sự trường thọ. Đó là lý do tôi chọn số điện thoại và các thứ quan trọng khác có bao gồm số 9. Nó thực sự là một con số mang lại cảm giác tốt, thêm một chút tích cực vào cuộc sống của tôi.

 

What numbers are important to you? 

You know, I've never really thought about this before. But if I had to pick a number that’s important to me, I'd say 8. It's actually linked to my numerology, which is pretty cool when you think about it. The number 8 is often associated with balance, success, and prosperity, so I guess it’s a pretty good number to have on my side.

 

numerology /ˌnuː.mɚˈɑː.lə.dʒi/ (n): thần số học

associated /əˈsoʊ.si.eɪ.t̬ɪd/ with (phrasal verb): liên kết với

prosperity /prɑːˈsper.ə.t̬i/ (n): thịnh vượng

 

Bạn biết đấy, tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ về điều này trước đây. Nhưng nếu tôi phải chọn một con số quan trọng đối với tôi, tôi sẽ nói là 8. Nó thực sự liên quan đến thần số học của tôi, điều này khá thú vị. Số 8 thường được liên kết với sự cân bằng, thành công và thịnh vượng, vì vậy tôi nghĩ đó là một con số tốt.


Can you remember phone numbers? 

Unfortunately, no, I'm not great at remembering phone numbers. I have to  say I'm a bit absent-minded when it comes to that. Moreover, smartphone phones nowadays can save all those important numbers for me, so I don't have to rely on my memory too much. 

 

absent-minded /ˌæb.səntˈmaɪn.dɪd/ (adj): đãng trí

rely /rɪˈlaɪ/ on (phrasal verb): phụ thuộc vào

 

Rất tiếc là không, tôi không giỏi nhớ số điện thoại. Tôi phải nói rằng tôi hơi đãng trí. Hơn nữa, điện thoại thông minh ngày nay có thể lưu tất cả những số quan trọng cho tôi, vì vậy tôi không phải quá phụ thuộc vào trí nhớ của mình để nhớ số điện thoại.

 

Do you need to use numbers in the future? 

Absolutely! Numbers are totally fundamental in daily life. Whether it’s budgeting for groceries, planning a trip, or just figuring out timing for various tasks, numbers pop up everywhere. In any job, having a good grasp of numbers can really come in handy

 

fundamental /ˌfʌn.dəˈmen.t̬əl/ (adj): cơ bản

grasp /ɡræsp/ (v): nắm

handy /ˈhæn.di/ (adj): hữu ích

 

Tất nhiên rồi. Số là là một phần cơ bản trong cuộc sống hàng ngày. Dù là lên ngân sách chi tiêu cho thực phẩm, lên kế hoạch cho một chuyến đi, hay chỉ là xác định thời gian cho các nhiệm vụ khác nhau, con số xuất hiện ở khắp mọi nơi. Trong bất kỳ công việc nào, việc nắm vững số học thực sự có thể rất hữu ích.

 

Are you good at math?

To be honest, I think I’m pretty good at math, and I am absolutely crazy about it. There’s something really satisfying about solving problems and finding the right answers. It’s like a puzzle that I enjoy figuring out. Furthermore, math is everywhere in daily life, and being good at it can simplify and make things more appealing.

 

to be good at: giỏi 

appealing /əˈpiː.lɪŋ/ (adj): hấp dẫn. thú vị

 

Thành thật mà nói, tôi nghĩ tôi khá giỏi toán và tôi thực sự yêu thích nó. Cảm thấy thỏa mãn khi tôi giải quyết và tìm ra câu trả lời chính xác. Nó giống như trò xếp hình đi tìm từng mảnh ghép. Hơn nữa, toán xuất hiện ở khắp mọi nơi trong cuộc sống hàng ngày, và việc giỏi toán làm cho mọi thứ đơn giản và thú vị hơn.

Tổng kết

Và đó là lời giải chi tiết cho đề IELTS Speaking Part 1 với chủ đề: Numbers. Hãy tìm hiểu thêm nhiều bài mẫu IELTS Speaking và Writing của Athena trong bộ Dự đoán đề IELTS Speaking Quý 1/2024 để học hỏi và chinh phục tấm bằng IELTS với điểm số thật cao nhé!

 

Tham khảo khóa học IELTS toàn diện từ mất gốc cam kết đầu ra 6.5+ của Athena giúp bạn nâng điểm Speaking nhanh chóng: 

  • Chương trình học từ cơ bản đến nâng cao, luyện tập toàn diện 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết.
  • Được giảng dạy trực tiếp bởi ThS. Đỗ Vân Anh (8.5 IELTS với 10 năm kinh nghiệm giảng dạy TOEIC-IELTS).
  • Được chữa Speaking 1-1 trực tiếp hàng tuần cùng Cô Vân Anh - “Đặc quyền” chỉ có tại khóa học của Athena. 
  • Học phí vừa ví với các bạn sinh viên: Khóa IELTS từ mất gốc mục tiêu 5.5-7.5+ tại Athena là lựa chọn phù hợp với các bạn sinh viên mong muốn sở hữu tấm bằng IELTS với chi phí thấp - chất lượng cao. Ngoài ra, Athena còn trao học bổng định kỳ với các bạn học viên hoàn thành tốt chương trình học.

 

Xem thêm:

Lịch khai giảng Facebook Hotline 0983.662.216 Các khóa học Đăng ký tư vấn