10 TUYỆT CHIÊU TIẾNG ANH GIỚI THIỆU BẢN THÂN KHI ĐI XIN VIỆC

Khi đi xin việc, phỏng vấn luôn là một thách thức với tất cả mọi người, nhất là phỏng vấn bằng tiếng anh. Anh ngữ Athena sẽ “bật mí” cho bạn 10 tuyệt chiêu giới thiệu bản thân đánh gục nhà tuyển dụng.
 
 
HOT!!! ÔN THI TOIEC CỰC NHANH – CỰC HIỆU QUẢ: KHÓA HỌC TOEIC 0 – 500+
 
 
10tuyetchieu-650
 
 
 
Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cụm từ “ I am some one who …” – Tôi là người …
 

TUYỆT CHIÊU 1 : KHI BẠN LÀ NGƯỜI NĂNG ĐỘNG

 

“I am some one who can adapt to any situation. I thrive in a fluctuating environment and I transform unexpected obstacles into stepping stones for achievements.”

Dịch: “ Tôi là người có thể thích ứng với bất kỳ tình huống nào. Tôi phát triển trong môi trường biến động và tôi biễn những trở ngại bất ngờ thành nền tảng cho những bước đi thành công”
 

TUYỆT CHIÊU 2: KHI BẠN LÀ NGƯỜI THÍCH ỨNG TỐT, HOÀI BÃO

 

“I am some one who consistently innovates to create value. I find opportunities where other people see none: I turn ideas into projects, and projects into serial success.”

Dịch: “Tôi là người luôn đổi mới để tạo ra các giá trị. Tôi thấy các cơ hội trong những điều mà người khác không thấy: tôi biến những ý tưởng thành cá dự án, và biến các dự án
thành những thành công nối tiếp.”
 

TUYỆT CHIÊU 3: KHI BẠN LÀ NGƯỜI SÁNG TẠO ĐỘC ĐÁO

 

“I am some one who has a very creative mind. I always have a unique perspective when approaching an issue due to my broad range of interests and hobbies. Creativity is the source of differentiation and therefore, at the root of competitive advantage.”

Dịch: “ Tôi là người rất có óc sáng tạo. Tôi luôn có quan điểm rất độc đáo khi tiếp cận một vấn đề bởi tôi yêu thích và đam mê rất nhiều thứ. Sáng tạo là nguồn gốc của sự khác biệt và do đó nó chính là điều cốt yếu của lợi thế canh tranh.”
 

TUYỆT CHIÊU 4: KHI BẠN LÀ NGƯỜI CÓ MỤC TIÊU RÕ RÀNG

 

“Iam some one who always has an eye on my target. I endeavor to deliver high-quality work on time, every time. Hiring me is the only real guarantee for results”

Dịch: “ Tôi là người luôn luôn hướng tới mục tiêu. Tôi nỗ lực đáp ứng chất lượng công việc cao đúng thời hạn ở mọi lúc. Tuyển dụng tôi sẽ là sự đảm bảo thực sự cho kết quả.”

TUYỆT CHIÊU 5: BẠN LÀ NGƯỜI CÓ NHIỀU KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

 

“I am some one who knows ths job inside and out. With many years of relevant experience, there is no question whether I will be efficient on the job. I can bring the best practices to the company.”

Dịch: “ Tôi là người biết rõ chi tiết công việc này. Với rất nhiều năm kinh nghiêm, sẽ không có nghi vấn nào về hiệu quả làm việc của tôi. Tôi có thể mang lại những phương pháp tốt nhất cho công ty.”
 

TUYỆT CHIÊU 6: KHI BẠN LÀ NGƯỜI CÓ NHIỀU NĂNG LƯỢNG LÀM VIỆC

 

“I am some one who has a high level og motivation to work here. I have studied the entire company history and observed its business strategies. Since I am also a long-time customer, I took the opportunity to write this report with some suggestions for how to improve your services.”

Dịch: “ Tôi là người rất có động lực làm việc ở đây. Tôi đã nghiên cứu toàn bộ lịch sử và quan sát chiến lược kinh doanh của công ty. Vì tôi cũng đã là khách hàng lâu năm của công ty, tôi đã có cơ hội viết báo cáo này và cùng với những gợi ý của tôi để làm sao cải thiện chất lượng dịch vụ của công ty bạn.”
 

TUYỆT CHIÊU 7: KHI BẠN LÀ NGƯỜI THỰC TẾ

 

“I am some one who has a pragmatic approach to things. I don’t waste time talking about theory or the latest buzz words of the bullshit bingo. Only one question matters to me: “Does it work or not?”"

Dịch: “ Tôi là người có cách tiếp cận thực tế. Tôi không cần lãng phí thời gian dể nói về lý thuyết hay những lời nói vô tác dụng. Chỉ có một câu hỏi duy nhất ý nghĩa đối với tôi: “Nó có hiệu quả không?””
 

TUYỆT CHIÊU 8: KHI BẠN LÀ CÓ KHẢ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM

 

"I am some one who works as a real team-player. I bring the best out of the people I work with and I always do what I think is best for the company."

Dịch: “ Tôi là người có khả năng làm việc nhóm thực sự. Tôi có thể khiển những người làm việc cùng tôi đem lại những giá trị tốt nhất của họ và tôi luôn làm những gì mà tôi nghĩ rằng tốt nhất cho công ty”

 

TUYỆT CHIÊU 9: KHI BẠN LÀ NGƯỜI QUYẾT ĐOÁN

 

“I am some one who can make decisions rapidly if needed. Everybody can make good decisions with sufficient time and information. The reality of our domain is different. Even with time pressure and high stakes, we need to move forward by taking charge and being decisive. I can do that."

Dịch: “ Tôi là người có thể đưa ra quyết định một cách nhanh chóng. Mọi người đều có thể đưa ra quyết định tốt khi có đủ thời gian và thông tin. Nhưng tình huống trên thực tế của chúng ta lại khác. Ngay cả với thời gian hạn hẹp và thử thách cao, chúng ta vẫn cần phải tiến lên phía trước bằng cách chịu trách nhiệm và quyết đoán. Tôi có thể làm điều đó.”
 

TUYỆT CHIÊU 10: KHI BẠN LÀ NGƯỜI VUI VẺ, HÒA ĐỒNG

 

“I am some one who is considered to be fun. I believe that we are working with people with which we enjoy spending time. When the situation gets tough with a customer, a touch of humour can save the day.”

Dịch : “Tôi là người được gọi là vui tính. Tôi tin rằng chúng ra có năng suất cao hơn khi chúng ta cùng nhau trải nghiệm những thời gian vui vẻ. Khi gặp một tình huống khó khăn với khách hàng, một cách tiếp cận hài hước có thể giúp tiếp kiệm thời gian một ngày”

Mong rằng với 10 tuyệt chiêu trên sẽ giúp bạn tự tin hơn khi đi phỏng vấn, và không còn lo sợ khi đối mặt với nhà tuyển dụng.

Lịch khai giảng Facebook Hotline 0983.662.216 Các khóa học Đăng ký tư vấn