Hệ thống trọn bộ ngữ pháp tiếng Anh

Tại bài viết này, Athena sẽ hệ thống toàn bộ kiến thức ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm và thường xuyên xuất hiện trong các bài thi, giúp học viên có cái nhìn tổng quan về ngữ pháp tiếng Anh.

Trọn bộ ngữ pháp tiếng Anh bao gồm 20 chuyên đề, mỗi chuyên đề sẽ bao gồm hệ thống kiến thức ngữ pháp cho từng phần kèm bài tập và đáp án chi tiết cho từng chuyên đề. 

 

Chuyên đề 1: Ngữ Âm

Bao gồm kiến thức:

- Cách phát âm đuôi -s, -es/-ed

- Cách phát âm của nguyên âm

- Trọng âm

- Bài tập vận dụng

Chuyên đề 2: Các thì

Bao gồm kiến thức về:

- Thì hiện tại đơn

- Thì hiện tại tiếp diễn

- Thì hiện tại hoàn thành

- Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

- Thì quá khứ đơn

- Thì quá khứ tiếp diễn

- Thì quá khứ hoàn thành

- Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

- Thì tương lai 

- Thì tương lai hoàn thành

- Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

- Bài tập vận dụng

Chuyên đề 3: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

Bao gồm kiến thức lý thuyết và bài tập áp dụng

Chuyên đề 4: Danh từ và động từ nguyên thể

Bao gồm kiến thức về:

- Danh động từ

- Động từ nguyên thể

- Dạng của danh từ và động từ nguyên thể

- Bài tập vận dụng

Chuyên đề 5: Câu giả định

Bao gồm kiến thức về lý thuyết và bài tập vận dụng.

Chuyên đề 6: Câu bị động

Bao gồm kiến thức về lý thuyết và bài tập vận dụng.

Chuyên đề 7: Câu gián tiếp

Bao gồm kiến thức về lý thuyết và bài tập vận dụng.

Chuyên đề 8: Mệnh đề quan hệ

Bao gồm kiến thức về lý thuyết và bài tập vận dụng.

Chuyên đề 9: Câu so sánh

Bao gồm kiến thức về lý thuyết và bài tập vận dụng.

Chuyên đề 10: Liên từ

Bao gồm kiến thức về lý thuyết và bài tập vận dụng.

Chuyên đề 11: Mạo từ

Bao gồm kiến thức về lý thuyết và bài tập vận dụng.

Chuyên đề 12: Giới từ

Bao gồm kiến thức về lý thuyết và bài tập vận dụng.

Chuyên đề 13: Các cụm từ diễn tả số lượng

Bao gồm kiến thức về lý thuyết và bài tập vận dụng.

Chuyên đề 14: Cụm động từ

Bao gồm kiến thức về lý thuyết và bài tập vận dụng.

Chuyên đề 15: Cấu tạo từ

Bao gồm kiến thức về lý thuyết và bài tập vận dụng.

Chuyên đề 16: Đảo ngữ

Bao gồm kiến thức về lý thuyết và bài tập vận dụng.

Chuyên đề 17: Sự kết hợp từ

Bao gồm kiến thức về lý thuyết và bài tập vận dụng.

Chuyên đề 18: Mệnh đề trạng ngữ

Bao gồm kiến thức về lý thuyết và bài tập vận dụng.

Chuyên đề 19: Kỹ năng đọc

Bao gồm kiến thức về lý thuyết và bài tập vận dụng.

Chuyên đề 20: Chức năng giao tiếp

Bao gồm kiến thức về lý thuyết và bài tập vận dụng.

Hệ thống kiến thức ngữ pháp Athena cung cấp, bạn đã có cái nhìn tổng quan về ngữ pháp tiếng Anh. Chi tiết toàn bộ nội dung tài liệu và bài tập áp dụng, bạn xem tại Đây nhé.

Lịch khai giảng Facebook Hotline 0983.662.216 Các khóa học Đăng ký tư vấn