Giải đề IELTS Writing ngày 6/10 - 7/10/2023 UKVI Computer-delivered - UAC Đội Cấn

Athena gửi bạn giải đề IELTS Writing Task 2 ngày 6/10 - 7/10/2023 UKVI Computer-delivered tại UAC Đội Cấn bên dưới nhé! Các bạn theo dõi và ôn luyện IELTS Writing thật tốt nhé!

 

 

Task 2: Some people feel that manufacturers and supermarkets have the responsibility to reduce the amount of packaging of goods. Others argue that customers should avoid buying goods with a lot of packaging. Discuss both views and give your opinion.

 

1️⃣ 𝗜𝗱𝗲𝗮

- Keyword: The responsibility to reduce the amount of packaging of goods

- Dạng bài: Discuss both views and give your opinion

 

2️⃣𝗗𝗲𝘃𝗲𝗹𝗼𝗽

👉Luận điểm:

Paragraph 1: Introduction

Mention two viewpoints

 

Paragraph 2: The responsibility of manufacturers and supermarkets

The impact of suppliers 

 

Paragraph 3: Consumer-driven change

The role of individual actions play in reducing packaging

 

Paragraph 4: Conclusion

Express my opinion leaning towards the second viewpoint

 

P2: Some people feel that manufacturers and supermarkets have the responsibility to reduce the amount of packaging of goods. Others argue that customers should avoid buying goods with a lot of packaging. Discuss both views and give your opinion

 

In the ongoing debate regarding the reduction of packaging for goods, two predominant viewpoints emerge. Some assert that the responsibility of minimizing packaging should fall upon manufacturers and supermarkets, while others argue that consumers should proactively abstain from purchasing heavily packaged products. In my perspective, the collective action of individuals carries more significant weight.

 

On one hand, supporters of the notion that manufacturers and supermarkets should take the lead in reducing packaging argue that these corporations have the essential resources and influence needed to bring about significant change in the industry. This approach not only has the potential to create a more sustainable environment but also holds the promise of economic efficiency. By minimizing the use of wrapping materials, companies can achieve cost savings in both the production and transportation of their goods. Ultimately, this cost reduction can be passed on to consumers, potentially leading to lower product prices and, consequently, a more affordable shopping experience.

 

On the other hand, people who believe that consumer-driven change emphasize the influential role of individual choices. When consumers actively choose to avoid purchasing over-packaged items, companies are compelled to take notice. They often experience a decline in sales for such products, prompting them to reevaluate their packaging strategies and consider more sustainable and eco-friendly solutions. This phenomenon is well-illustrated by instances of consumer boycotts against excessively packaged goods, which have led manufacturers to make the transition towards more environmentally responsible and minimalist packaging. A noteworthy example of this influence can be observed in the significant reduction in the use of single-use plastic or non-biodegradable bags in numerous supermarkets and other places, brought about by customer pressure.

 

In conclusion, both opinions have their own valid points. I am inclined towards the power of individual actions because it plays a substantial role in driving change. However, it is a shared effort between both parties that contributes significantly to environmental preservation and sustainability.

 

Minimizing packaging - [ˈmɪn.ɪ.maɪzɪŋ ˈpæk.ɪdʒɪŋ] - Giảm thiểu bao bì

Consumer - [kənˈsuː.məz] - Người tiêu dùng

Proactively - [proʊˈæk.tɪv.li] - Một cách tích cực, chủ động

Notion - [ˈnoʊ.ʃən] - Quan điểm

Sustainable environment - [səˈsteɪ.nəbəl ɪnˈvaɪrən.mənt] - Môi trường bền vững

Economic efficiency - [ˌiː.kəˈnɒm.ɪk ɪˈfɪʃ.ən.si] - Hiệu quả kinh tế

Wrapping materials - [ˈræp.ɪŋ məˈtɪə.ri.əlz] - Vật liệu bao bì

Affordable shopping experience - [əˈfɔːr.dəbl ˈʃɑp.ɪŋ ɪkˈspɪə.ri.əns] - Trải nghiệm mua sắm giá phải chăng

Consumer-driven - [kənˈsuː.mər ˈdrɪvən] - Do người tiêu dùng thúc đẩy

Over-packaged items - [ˈoʊ.vər ˈpæk.ɪdʒd ˈaɪ.təmz] - Hàng hóa bị đóng gói quá nhiều

Eco-friendly - [ˈiː.koʊ ˈfrɛnd.li] - Thân thiện với môi trường

Phenomenon - [fəˈnɑː.mə.nɑːn] - Hiện tượng

Boycott - [ˈbɔɪ.kɒt] - Tẩy chay

Single-use plastic - [ˈsɪŋ.ɡəl ˈjuːs ˈplæs.tɪk] - Nhựa dùng một lần

Non-biodegradable - [ˌnɒn.baɪ.oʊ.dɪˈɡreɪ.dəbl] - Không phân hủy sinh học

Customer pressure - [ˈkʌs.tə.mər ˈprɛʃ.ər] - Áp lực từ phía khách hàng

Sustainability - [səˌsteɪ.nəˈbɪl.ə.ti] - Bền vững

 

Tổng kết 

Đây là bài mẫu IELTS Writing Task 2 chi tiết kèm từ vựng, cấu trúc band 7.0+ đề IELTS Writing Task 2 ngày 6/10 - 7/10/2023 UKVI Computer-delivered tại UAC Đội Cấn. Athena còn có các bài giải và sample IELTS Writing thuộc các chủ đề khác để các bạn lấy ý tưởng  và hoàn thiện kỹ năng Writing. Hãy tham khảo nhé!

 

Tham khảo khóa học IELTS toàn diện từ mất gốc cam kết đầu ra 7.0+ của Athena giúp bạn nâng điểm Writing nhanh chóng: 

  • Lộ trình học “tối giản”, “tối ưu” giúp bạn nắm vững kiến thức cơ bản, và nắm chắc tấm bằng IELTS 7.0+ trong tầm tay.
  • Được giảng dạy trực tiếp bởi ThS. Đỗ Vân Anh (8.5 IELTS với 10 năm kinh nghiệm giảng dạy TOEIC/IELTS)  
  • Được chữa Speaking 1-1 trực tiếp hàng tuần cùng Cô Vân Anh - “Đặc quyền” chỉ có tại khóa học của Athena. 
  • Học phí “nhẹ ví” với các bạn sinh viên: Khóa IELTS từ mất gốc đến 7.0+ tại Athena là lựa chọn phù hợp với các bạn sinh viên mong muốn sở hữu tấm bằng IELTS với chi phí thấp nhưng chất lượng cao. Ngoài ra, Athena còn trao học bổng định kỳ với các bạn đạt điểm IELTS như mong ước.

 IELTS Writing Task 2 Technology

Xem thêm:

 

 

Lịch khai giảng Facebook Hotline 0983.662.216 Các khóa học Đăng ký tư vấn