Giải đề IELTS Writing Task 2 - chủ đề Society - 16/9/2023

Các sĩ tử IELTS xem ngay bài mẫu hoàn chỉnh IELTS Writing Task 2 ngày 16/9/2023 cho chủ đề Society mà Athena đã gợi ý dưới đây và học cách sử dụng các từ mới, cấu trúc mới để tự tin với chủ đề này trong phần Writing Task 2 nhé!

 

 

Task 2: Can quitting work help people live longer, solve problems for society and individuals, and solve problems? (Problem and solution)

 

In today's fast-paced world, the notion of quitting work to improve one's life may appear tempting at first glance. However, leaving the workforce can trigger several severe consequences. This essay will delve into the complexities of this topic and propose a possible solution to avoid them.

When it comes to repercussions, work plays a fundamental role in a thriving economy, driving productivity and supporting various industries. When a substantial portion of the workforce discontinues employment, productivity drops, and national income declines. This can strain the resources needed for vital services and overall societal well-being. For example, during the recent pandemic, many people lost their jobs, which resulted in decreased economic activity and increased demand for unemployment benefits, putting pressure on the economy and government resources.

Moreover, the decision to retire can significantly affect multiple dimensions of an individual's life. Social interactions often suffer, as retirees may find themselves with fewer opportunities to engage with colleagues and friends, potentially leading to a sense of isolation. Their self-esteem may also be challenged, as the regular validation and sense of purpose derived from work can diminish. This shift in daily routine and identity can result in a profound impact on one's psychological well-being, potentially leading to feelings of emptiness, depression, and even negative effects on physical health, as observed in cases of early retirement

In terms of solutions, rather than advocating for the cessation of work, it is more sensible to emphasize how people work. A balanced approach encourages individuals to maintain a productive work life while also nurturing their physical and mental health. For instance, flexible work arrangements and reasonable working hours can allow individuals to manage their work in a way that accommodates their lifestyle. 

In conclusion, the belief of retiring with the expectation of securing longevity or resolving life's challenges is not a practical approach. It is vital that people should focus on how individuals manage their work while maintaining a delicate equilibrium between their professional responsibilities and personal health.

 

fast-paced(adj)/ˈfæstˌpeɪst/: Nhanh, sôi động

notion(N)/ˈnoʊʃən/: Ý tưởng, quan điểm

tempting(adj)/ˈtɛmptɪŋ/: Lôi cuốn, hấp dẫn

glance(N) /ɡlæns/: Cái nhìn lướt qua

substantial portion of the workforce: : Lượng lớn lực lượng lao động

profound impact: Ảnh hưởng lớn

isolation(N)/ˌaɪ.səlˈeɪ.ʃən/: Cô lập, cách ly

advocate(v)/ˈædvəˌkeɪt/: Ủng hộ, biện hộ

cessation(N)/sɛˈseɪʃən/: Sự ngừng, sự dừng lại

flexible(adj)/ˈflɛksəbəl/: Linh hoạt, mềm dẻo

reasonable working hours: Giờ làm việc hợp lý

accommodate(v): /əˈkɑməˌdeɪt/: Đáp ứng

longevity(N): /lɑŋˈdʒɛvəti/: Tuổi thọ, sự sống lâu

equilibrium(N): /ˌiːkwɪˈlɪbriəm/: Sự cân bằng, trạng thái cân đối

 

🔹Task requirement:

 Can quitting work help people live longer, solve problems for society and individuals, and solve problems? (Problem and solution)

 

1️⃣ 𝗜𝗱𝗲𝗮

- Keyword: Quitting work help people live longer, solve problems

- Dạng bài: Problem and solution

 

2️⃣𝗗𝗲𝘃𝗲𝗹𝗼𝗽

Luận điểm:

Paragraph 1: Introduction

Thesis statement

 

Paragraph 2: Impact on the economy

 

A substantial portion of the workforce discontinues employment, productivity drops, and national income declines

 

Paragraph 3: Impact on individual

Negative effects on one's psychological well-being and physical health

Paragraph 4: Possible solution

Flexible work arrangements and reasonable working hours can help people avoid problems

Paragraph 5: Conclusion

State the consequences and solution

 

Tổng kết 

Đây là bài mẫu IELTS Writing Task 2 chi tiết kèm từ vựng, cấu trúc band 7.0+ dành cho chủ đề Society. Athena còn có các bài giải và sample IELTS Writing thuộc các chủ đề khác để các bạn lấy ý tưởng  và hoàn thiện kỹ năng Writing. Hãy tham khảo nhé!

 

Tham khảo khóa học IELTS toàn diện từ mất gốc cam kết đầu ra 7.0+ của Athena giúp bạn nâng điểm Writing nhanh chóng: 

  • Lộ trình học “tối giản”, “tối ưu” giúp bạn nắm vững kiến thức cơ bản, và nắm chắc tấm bằng IELTS 7.0+ trong tầm tay.
  • Được giảng dạy trực tiếp bởi ThS. Đỗ Vân Anh (8.5 IELTS với 10 năm kinh nghiệm giảng dạy TOEIC/IELTS)  
  • Được chữa Speaking 1-1 trực tiếp hàng tuần cùng Cô Vân Anh - “Đặc quyền” chỉ có tại khóa học của Athena. 
  • Học phí “nhẹ ví” với các bạn sinh viên: Khóa IELTS từ mất gốc đến 7.0+ tại Athena là lựa chọn phù hợp với các bạn sinh viên mong muốn sở hữu tấm bằng IELTS với chi phí thấp nhưng chất lượng cao. Ngoài ra, Athena còn trao học bổng định kỳ với các bạn đạt điểm IELTS như mong ước.

 IELTS Writing Task 2 Technology

Xem thêm:

 

Lịch khai giảng Facebook Hotline 0983.662.216 Các khóa học Đăng ký tư vấn